dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa), która zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto ustawa ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nowy system zakłada, że gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m. in. koszty zbierania, koszty odzysku, a także koszty unieszkodliwiania odpadów.

Gmina w ramach swoich obowiązków zobligowana będzie do zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów tj. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali czy odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawa). Ponadto do obowiązkowych zadań własnych gmin należeć będzie konieczność osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Wprowadzone zmiany mają na celu zbudowanie systemu nie tylko odbierania odpadów, ale również dalszego prawidłowego ich zagospodarowania, zwłaszcza w stosunku do odpadów, których zagospodarowanie generuje duże koszty.

Ustawa daje czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać.

Harmonogram najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie ustawy:

1 stycznia 2012 r. - gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis do rejestru powinni uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie mają wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogą prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012 r. Po upływie tego terminu będą zobowiązani do uzyskania wpisu do działalności regulowanej.

30 kwietnia 2012 r. - upływał termin złożenia pierwszych sprawozdań przez przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdań składanych przez przedsiębiorców. Zgodnie z art. 9n oraz 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobligowane są do składania kwartalnych sprawozdań. Podmioty te są obowiązane do złożenia sprawozdań właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale, czyli do 30 kwietnia 2012 r.

30 czerwca 2012 r. - do tego czasu sejmik wojewódzki ma obowiązek uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której wskazuje regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz z gminami wchodzącymi w skład regionów, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacje do zastępczej obsługi regionów.

3 września 2012 r. - początek kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

31 grudnia 2012 r. - upływa termin uchwalenia przez gminy nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach; do tego czasu gminy są również zobowiązane do podjęcia uchwał w sprawie:

  • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także o terminie złożenia pierwszej deklaracji;
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

Po wprowadzeniu nowego systemu mieszkańcy nie będą musieli podpisywać umów bezpośrednio z przedsiębiorcą, Gmina zrobi to za mieszkańców. Mieszkańcy powinni tuż przed terminem 1 lipca 2013r. rozwiązać obowiązujące umowy na odbiór odpadów celem uniknięcia konieczności ponoszenia podwójnych opłat.

            Po wprowadzeniu przez Gminę nowego systemu zbierania odpadów opłata nie będzie wpływała od mieszkańca do przedsiębiorcy, a zamiast tego opłata uiszczana będzie do budżetu Gminy. Z opłat pochodzących od mieszkańców  Gmina pokryje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, jednocześnie kontrolując utrzymanie standardów oraz właściwego wykonywanie obowiązków przez przedsiębiorców względem mieszkańców zgodnie z zawartą umową. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania bezpośrednio umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia deklaracji o odpadach według przyjętego przez Radę Gminy wzoru.  

            Informacje o postępach i decyzjach w sprawie „rewolucji” w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą na bieżąco podawane do wiadomości mieszkańcom Gminy Wielgomłyny na stronie www.wielgomlyny.pl w specjalnie utworzonej zakładce GOSPODARKA  ODPADAMI

« powrót