dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Gospodarka odpadami
Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 0050.73.2012 

WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie  Uchwały Nr XVIII/19/05 Rady Gminy Wielgomłyny  z dnia 28 czerwca

2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wielgomłyny  zarządzam co następuje:

 

    § 1. 1. Przeprowadza się konsultacje projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny, zwanego dalej Regulaminem.

  2. Projekt Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. 1. Konsultacje dotyczą mieszkańców Gminy Wielgomłyny posiadających prawo

wyborcze, którzy wpisani są do rejestru wyborców pod adresem na obszarze na

którym przeprowadza się konsultacje.

  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Wielgomłyny w sprawie projektu Regulaminu.

    § 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Wielgomłyny przeprowadzone będą w

terminie od 15 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

    § 4. Zawiadomienie w sprawie konsultacji z mieszkańcami, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz projekt Regulaminu, będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wielgomłynach www.wielgomlyny.pl, w zakładce Gospodarka Odpadami.

    § 5.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej  z wykorzystaniem formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia i zorganizowanie dla wszystkich mieszkańców gminy spotkania  w GOK w Wielgomłynach .

   2. Formularz konsultacji zostanie zamieszczony w formie elektronicznej na stronie (www.wielgomlyny.pl) oraz zostanie udostępniony w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy, pokój 6, w godzinach pracy urzędu.

   3. Opinie i uwagi można składać na stanowisku pracy (pokój 6)  od poniedziałku  do piątku  w godz. 8.00 – 15.00 w terminie od 15 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. W powyższych terminach pracownicy  udzielą wyjaśnień dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji.

   4. Opinie i uwagi można również przesłać drogą mailową na adres urzad@wielgomlyny.pl

    § 6. Inspektor  najpóźniej 7 dni po terminie przeprowadzenia konsultacji przekaże Wójtowi Gminy Wielgomłyny dokumentację i protokół przedstawiający wyniki konsultacji oraz analizę uwag zgłoszonych przez mieszkańców w ramach konsultacji.

   § 7. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w zwyczajowo przyjętej formie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach  

   § 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ UWAG


 

« powrót