dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Gospodarka odpadami
Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

SEGREGACJA ODPADÓW TO OCHRONA  ZASOBÓW NATURALNYCH

I OSZCZĘDNOŚĆ WASZYCH PIENIĘDZY

Wójt Gminy Wielgomłyny  informuje

Od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach oraz do dnia 30 marca 2013 r. rozwiązać pisemnie dotychczasowe umowy z firmą wywozową. Obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

W celu wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Rada Gminy podjęła szereg uchwał w których ustaliła:

I. Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

1) w wysokości 8,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane,

2) w wysokości 5,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są segregowane.

II. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty co oznacza, że za odpady odebrane w lipcu płacimy do 25 sierpnia, za odpady odebrane w sierpniu do 25 września itd. Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto nr 83 8973 0003 0030 0030 0491 0046

III. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – segregowanych.

1) odpady zmieszane - gromadzone w pojemnikach lub workach  będą odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej segregowanych i pozostałych odpadów komunalnych , w zależności od liczby zamieszkujących je osób:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) jedna osoba - 40l,

b) od 2 - do 5 osób - 120l,

c) od 6 do 8 osób - 240l, 

d) od 9 osób do 12 osób - 360l (240l i 120l),

e) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności

podane w ppkt b) – d)

 

2 ) z obszarów zabudowy wielolokalowej zamieszkałej przez:

a) nie więcej niż 30 osób - 1100l,

b) 31- 60 osób - 2 x 1100l,

c) powyżej 60 osób - 3 x 1100l lub więcej w zależności od potrzeb.

  2) odpady selektywnie zebrane (suche, segregowane)- gromadzone w pojemnikach lub workach (do których należy wrzucać odpady niezanieczyszczone i suche tj.: papier każdego rodzaju, tekturę, drobny złom żelazny i metali kolorowych , plastik każdego rodzaju itp.), będą odbierane nie rzadziej niż raz na kwartał,  

 3) szkło  zbierane selektywnie przez właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz na pół roku;

 4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone zbierane i zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych, a w przypadku ich braku w pojemnikach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

         Zachęcamy wszystkich  właścicieli nieruchomości do zakładania przydomowych kompostowników na odpady biodegradalne (tj. liście, trawy zielone, gałęzie, obierki itp.),

   5) pozostałe - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Wielgomłynach będą zbierane pozostałe odpady komunalne;  przeterminowane chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Obowiązkiem punktów handlowych jest przyjmowanie zużytego w/w sprzętu podczas zakupu nowego.

    6) przeterminowane leki - oddawane będą mogły być do punktu selektywnej zbiórki zorganizowanej w Aptece w Wielgomłynach.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielgomłynach nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, zmieszane odpady budowlane.

Co z pojemnikami na odpady?

 Właściciel nieruchomości zapewnia sam wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym lub poprzez wydzierżawienie pojemnika od wybranego przedsiębiorcy za dodatkową opłatą.  

Deklaracje należy złożyć obowiązkowo do dnia 31 maja 2013 roku, lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości mieszkańców, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji lub nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mają obowiązek podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Umowa taka powinna być zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgomłyny (art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). W chwili kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za usługę ich opróżniania (rachunków) /przynajmniej 2 razy w roku/.

« powrót