dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Gospodarka odpadami
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

    Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
   Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Zgodnie z zapisem § 11 Regulaminu Czystości i Porządku Gminy Wielgomłyny „pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno następować w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.”
   Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych. Dlatego też, apeluje się do mieszkańców Gminy Wielgomłyny, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku i dostarczenie go do Urzędu Gminy (do pokoju nr 13) lub przesłanie na adres urzędu bądź faksem na numer 44 787-10-82, w terminie do 15 marca 2014 r.
Druk zgłoszenia znajduje się poniżej jak również dostępny jest w Urzędzie Gminy (w pokoju nr 13).


Ankieta - pobierz
« powrót