dzisiaj jest: 18 grudnia 2018. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
wersja polska 
Sekretarz Gminy

SEKRETARZ  GMINY-      mgr  BOŻENA  NOWAK

telefon kontaktowy

do Urzędu Gminy w Wielgomłynach

/  044/-   787 10 87

/ 044/ -   787 10 82/ tel./fax

e-mail    -  bozena.nowak@wielgomlyny.pl

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wielgomłynach

       Sekretarz Gminy w szczególności:

 1)  prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym odrębnym pismem,

 2) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawa wewnętrznego, 

 3)  ustala zakresy czynności pracowników Urzędu, 

 4)  nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

 5) nadzoruje przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz elektronicznego obiegu dokumentów,

 6) nadzoruje formalne przygotowywanie załatwiania spraw w drodze  decyzji administracyjnych,

 7)  wnioskuje do Wójta w sprawie doskonalenia kadr,

 8)  informuje Wójta o konieczności zmian personalnych,

 9) czuwa nad przestrzeganiem kodeksu postępowania administracyjnego przy  załatwianiu spraw w Urzędzie,

10) nadzoruje prenumeratę dzienników i czasopism oraz uzupełnianie zbiorów Urzędu o aktualną literaturę fachową,

11)  zapewnia właściwy wystrój  Urzędu,

12) nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji oraz bieżąco współdziała w tym zakresie z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji Rady,

13) czuwa nad właściwym przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

14)  nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i jej Komisji,

15)  nadzoruje udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

16)  współpracuje z sołtysami,

17)  nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

18) nadzoruje realizację zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendum oraz wyborów ławników a także spisów,

19)  nadzoruje realizację zadań należących do administratora bezpieczeństwa informacji,

20)  wykonuje funkcję Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,

21)  przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy,

22) poświadcza osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, kwalifikacje rolnicze w celu zawarcia umów nabycia nieruchomości rolnych,

23) wykonuje czynności z zakresu oceny pracy pracowników,

24)  sprawuje nadzór nad odbywaniem stażów i praktyk w Urzędzie,

25)  prowadzi postępowanie konkursowe przy naborze pracowników,

Sekretarz bezpośrednio nadzoruje Referat Organizacyjny, Stanowisko do spraw obsługi informatycznej, Stanowisko do spraw ewidencji ludności spraw wojskowych i obronnych, Stanowisko do spraw kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Stanowisko do spraw ochrony środowiska i planowania przestrzennego, oraz nad pracownikami obsługi. Sekretarz Gminy zastępuje Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez niego swej funkcji z powodu urlopu,  choroby lub innych przyczyn. Sekretarz Gminy jest upoważniony do załatwiania wszystkich spraw w tym wydawania decyzji administracyjnych należących do zakresu działania Urzędu niezależnie od upoważnień do załatwiania spraw wydanych poszczególnym pracownikom Urzędu